Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

16.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 184/26


Tribunalens dom av den 29 april 2014 – Asos mot harmoniseringsbyrån – Maier (ASOS)

(Mål T-647/11) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket ASOS - Det tidigare gemenskapsordmärket ASSOS - Absoluta registeringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 184/45

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Asos plc (London, Förenade kungariket) (ombud: P. Kavanagh, solicitor, och A. Edwards-Stuart, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Roger Maier (San Pietro di Stabio, Schweiz) (ombud: advokaten U. Lüken)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut R 2215/2010-4, som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 17 oktober 2011 i ett invändningsförfarande mellan Roger Maier och Asos plc.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Roger Maier yrkande avslås.

3)

Asos plc ska bära sina egna rättegångskostnader och de kostnader som belastar Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

4)

Roger Maier ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 58, 25.2.2012.