Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/25


Talan väckt den 16 mars 2011 — Reddig mot harmoniseringsbyrån (Formen på knivskaft)

(Mål T-164/11)

2011/C 152/45

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Reddig GmbH (Drebber, Tyskland) (ombud: C. Thomas, lawyer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Morleys Ltd (Preston, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 15 december 2010 i ärende R 1072/2009-2,

förplikta svaranden att ersätta de kostnader som uppkom i samband med förfarandet vid allmän domstol och förplikta den (eventuella) interventen att betala kostnaderna för det administrativa förfarandet vid överklagandenämnden, och

fastställa datum för muntlig förhandling för det fall att saken inte kan prövas utan en sådan förhandling.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Det tredimensionella märket ”delfin” för varor i klasserna 6, 8 och 20 — Registrerat gemenskapsvarumärke nr 2630101

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring har sin grund i absoluta registreringshinder enligt artikel 52.1 a jämfört med artikel 7.1 b, c, d och e, ii, i rådets förordning [EG] nr 207/2009, och den omständigheten att innehavaren agerat i ond tro genom att misslyckas med ansökan enligt artikel 52.1 b i rådets förordning [EG] nr 207/2009.

Annulleringsenhetens beslut: Biföll ansökan om ogiltighetsförklaring och fastställde att registreringen av gemenskapsvarumärket var ogiltig i sin helhet.

Överklagandenämndens beslut: Avslog överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 e ii i rådets förordning [EG] nr 207/2009 i den mån överklagandenämnden felaktigt tolkade denna artikel och villkoren i Lego-avgörandet från Europeiska unionens domstol (domstolens dom av den 14 september 2010, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, C-48/09 P).