Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/25


Talan väckt den 11 mars 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam mot harmoniseringsbyrån — Investimust (COLLEGE)

(Mål T-165/11)

2011/C 152/46

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Nederländerna) (ombud: advokaten R.M.R. van Leeuwen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Investimust, S.A. (Genève, Schweiz)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut R 508/2010-4 som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 januari 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket COLLEGE för tjänster i klasserna 39 och 43 — Registrering som gemenskapsvarumärke nr 2645489

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Den part som ansökte om ogiltighetsförklaring grundade sin ansökan på absoluta ogiltighetsgrunder enligt artikel 52.1 a jämförd med artikel 7 i rådets förordning [EG] nr 207/2009

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 52.1 a jämförd med artikel 7.1 b och c i rådets förordning [EG] nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden gjorde fel som inte beaktade den bevisning som lagts fram vid överklagandet.