Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/34


Talan väckt den 17 mars 2011 — Rivella International mot harmoniseringsbyrån — Baskaya di Baskaya & C (BASKAYA)

(Mål T-170/11)

2011/C 145/57

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Rivella International AG (Rothrist, Schweiz) (ombud: advokaterna C. Spintig, U. Sander och H. Förster)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 10 januari 2011 i ärende R 534/2010-4,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande ordelementet ”BASKAYA” för varor i klasserna 29, 30 och 32

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ett figurmärke innehållande ordelementet ”Passaia” som registrerats internationellt för varor i klass 32

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (1), eftersom överklagandenämnden inte tillämpade artikel 5 i det tysk-schweiziska avtalet av den 13 april 1892 om ömsesidigt patent-, mönster- och varumärkesskydd och därigenom oriktigt underlät att beakta de bevis på användning som sökanden framlagt.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).