Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/34


Talan väckt den 17 mars 2011 — Rivella International mot harmoniseringsbyrån — Baskaya di Baskaya & C (BASKAYA)

(Mål T-170/11)

2011/C 145/57

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Rivella International AG (Rothrist, Schweiz) (ombud: advokaterna C. Spintig, U. Sander och H. Förster)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s. (Grosseto, Italien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 10 januari 2011 i ärende R 534/2010-4,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Baskaya di Baskaya & C. s.a.s.

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande ordelementet ”BASKAYA” för varor i klasserna 29, 30 och 32

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ett figurmärke innehållande ordelementet ”Passaia” som registrerats internationellt för varor i klass 32

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (1), eftersom överklagandenämnden inte tillämpade artikel 5 i det tysk-schweiziska avtalet av den 13 april 1892 om ömsesidigt patent-, mönster- och varumärkesskydd och därigenom oriktigt underlät att beakta de bevis på användning som sökanden framlagt.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).