Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/35


Talan väckt den 21 mars 2011 — Hopf mot harmoniseringsbyrån (Clampflex)

(Mål T-171/11)

2011/C 145/58

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Tyskland) (ombud: advokaten V. Mensing)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

upphäva det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 januari 2011 i ärende R 1514/2010-4, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”Clampflex” för varor i klasserna 5, 9, 10, 17 och 20

Granskarens beslut: Delvis avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (1), eftersom det berörda gemenskapsvarumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga och inte är beskrivande.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).