Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/36


Talan väckt den 18 mars 2011 — Voss of Norway mot harmoniseringsbyrån — Nordic Spirit (tredimensionell flaska)

(Mål T-178/11)

2011/C 145/61

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Voss of Norway ASA (Oslo, Norge) (ombud: advokaterna F. Jacobacci och B. La Tella)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

Motpart vid överklagandenämnden: Nordic Spirit AB (publ) (Stockholm, Sverige)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut R 785/2010-1, som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 januari 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Tredimensionellt varumärke i form av en flaska för varor i klasserna 32 och 33 — registrering som gemenskapsvarumärke nr 3156163

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Den part som ansökte om ogiltighetsförklaring grundade sin ansökan på de absoluta registreringshindren i artikel 52.1 a jämförd med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 207/2009, och att innehavaren av gemenskapsvarumärket handlat i ond tro då ansökan gjordes i enlighet med artikel 52.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Ogiltighetförklaring av gemenskapsvarumärket

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 75, 99 och 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 samt av regel 37 b iv i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 då överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning, i) i sin motivering genom att grunda sig på ett nytt villkor för fastställande av giltigheten av tredimensionella varumärken, villkor som sökanden inte getts tillfälle att yttra sig över, ii) genom att i strid med principerna om en rättvis rättegång förflytta bevisbördan, iii) genom en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, iv) genom att förvanska de faktiska omständigheterna för att kunna dra en felaktig slutsats.