Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/30


Talan väckt den 24 mars 2011 — Peter Yordanov mot harmoniseringsbyrån — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

(Mål T-189/11)

2011/C 152/53

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Peter Yordanov (Rousse, Bulgarien) (ombud: advokaten T. Walter)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 14 januari 2011 i ärende R 803/2010-2, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket DISCO DESIGNER för varor i klasserna 11, 19 och 20

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Distribuidora comercial del frio, SA

Varumärke eller kännetecken som åberopats: figurmärke som innehåller ordelementet DISCO, för varor i klassen 11

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning [EG] nr 207/2009 (1) eftersom det inte finns någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena och överklagandenämnden felaktigt utgått från att de jämförda varorna var identiska.


(1)  Rådets förordning [EG] nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)