Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/24


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 oktober 2013 — Bernhard Rintisch mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Bariatrix Europe Inc. SAS

(Mål C-120/12 P) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 74.2 - Förordning (EG) nr 2868/95 - Regel 50.1 första och tredje styckena - Invändning från innehavaren av ett äldre varumärke - Varumärkets förekomst - Bevisning som ingetts till stöd för invändningen efter utgången av den utsatta fristen - Beslut att inte beakta - Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning - Bestämmelse i vilken något annat anges - Omständigheter som utgör hinder för att beakta ytterligare eller kompletterande bevis)

2013/C 344/40

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Bernhard Rintisch (ombud: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Bariatrix Europe Inc. SAS

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelat den 16 december 2011 i mål T-62/12, Rintisch mot harmoniseringsbyrån och genom vilken tribunalen ogiltigförklarade en talan om ogiltigförklaring, som väckts av innehavaren av de nationella ord- och figurmärkena ”PROTI”, ”PROTIPOWER” och ”PROTIPLUS” för varor i klasserna 29 och 32 och det nationella ordmärket ”PROTITOP” för varor i klasserna 29, 30 och 32, av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 15 december 2008 i ärende R 740/2008-4, om avslag av överklagandet av invändningsenhetens beslut att avslå sökandens invändning mot registrering av ordmärket ”PROTI SNACK” för varor i klasserna 5, 29, 30 och 32 — Handlingar som har ingetts för sent — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009)

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Bernhard Rintisch ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.