Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/25


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 oktober 2013 — Bernhard Rintisch mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Mål C-121/12 P) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 74.2 - Förordning (EG) nr 2868/95 - Regel 50.1 första och tredje styckena - Invändning från innehavaren av ett äldre varumärke - Varumärkets förekomst - Bevisning som ingetts till stöd för invändningen efter utgången av den utsatta fristen - Beslut att inte beakta - Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning - Bestämmelse i vilken något annat anges - Omständigheter som utgör hinder för att beakta ytterligare eller kompletterande bevis)

2013/C 344/41

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Bernhard Rintisch (ombud: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (ombud: F. Baujoin, avocat)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 16 december 2011 i mål T-109/09, Rintisch mot harmoniseringsbyrån — Valfleuri Pâtes alimentaires, genom vilken tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring väckt av innehavaren av vissa nationella ordmärken och gemenskapsvarumärken, ett nationellt figurmärke och ett näringskännetecken innehållande ordet PROTI för varor i klasserna 5, 29, 30 och 32, av beslut R 1660/2007-4 som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 21 januari 2009 att avslå överklagandet av invändningsenhetens beslut om avslag på den invändning som sökanden framställt mot registreringen av ordmärket PROTIVITAL för varor i klasserna 5, 29 och 30 — Handlingar som har ingetts för sent — Utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009)

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Bernhard Rintisch ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.