Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/55


Tribunalens dom av den 2 oktober 2013 — Cartoon Network mot harmoniseringsbyrån — Boomerang TV (BOOMERANG)

(Mål T-285/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BOOMERANG - Äldre gemenskapsfigurmärke Boomerang TV - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/209)

2013/C 344/97

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Förenta staterna) (ombud: I. Starr, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: I. Harrington)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Boomerang TV, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten A. Canela Giménez)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 2 april 2012 (ärende R 699/2011-2), om ett invändningsförfarande mellan Boomerang TV, SA och The Cartoon Network, Inc.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

The Cartoon Network Inc. förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 273, 8.9.2012.