Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/45


Överklagande ingett den 28 augusti 2013 av MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 27 juni 2013 i mål T-367/12, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

(Mål C-468/13 P)

2013/C 344/77

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ombud: advokat K. Szamosi)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 27 juni 2013 i mål T-367/12 och ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 30 maj 2012 (ärende R 2532/2011-2) så att intervenientens talan avvisas och att avvisningen av intervenientens invändning upprätthålls, eller

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i första instans och i målet om överklagande.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande följande

Tribunalens bedömning att klagandens argument vid harmoniseringsbyrån inte kunde godtas saknar för det första relevans och är för det andra omotiverad och felaktig. Tribunalen har därför åsidosatt artikel 44 i rättegångsreglerna och artikel 21 i domstolens stadga.

Det fanns varken anledning eller rättsligt stöd för att bortse från den bevisning som klaganden förebringade vid tribunalen. Tribunalen åsidosatte därför artikel 65.2 i förordningen om gemenskapsvarumärken (1) och artikel 135.4 i rättegångsreglerna vid bedömningen att klagandens bevisning inte kunde godtas.

Tribunalen åsidosatte förordningen om gemenskapsvarumärken när den fastställde omsättningskretsen och dess relevans vid prövningen av risken för förväxling.

Tribunalen åsidosatte förordningen om gemenskapsvarumärken och gällande rättspraxis vid bedömningen att de aktuella tjänsterna ska anses vara identiska.

Tribunalen gjorde inte en tydlig och separat bedömning i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, och utredde inte de relevanta omständigheterna i målet mot bakgrund av den bedömningen. Tribunalen har därmed åsidosatt förordningen om gemenskapsvarumärken.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att godta överklagandenämndens bedömning att det finns en risk för förväxling mellan intervenientens tidigare varumärken och klagandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.


(1)  Rådets förordning (EG) Nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).