Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/58


Talan väckt den 30 augusti 2013 — You-View.tv mot harmoniseringsbyrån — YouView TV (YouView+)

(Mål T-480/13)

2013/C 344/107

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: You-View.tv (Antwerpen, Belgien) (ombud: advokaten S. Criel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: YouView TV Ltd (London, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 18 juni 2013 i ärende R 2112/2012-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”YouView+” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 38, 41 och 42 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 10 286 061

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Figurmärke i rött och vitt innehållande ordelementen ”You View You-View.tv” för tjänster i klasserna 35, 38 och 41 — Benelux varumärke nr 838 408

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i förordningen om gemenskapsvarumärken.