Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Mönsterskyddsförordning (1970:486) MönsterskyddsförordningenKommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:376 — Regeringen föreskriver i fråga om mönsterskyddsförordningen (1970:486) dels att 20 e och 20 f §§ ska upphöra att gälla, dels att 20 b § ska ha följande lydelse. Av Marianne Levin: Lagändringen är föranledd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ”allmän dataskyddsförordning” eller GDPR (General Data Protection Regulation). De nya dataskyddsreglerna som infördes den 25 maj 2018 gäller sedan den dagen i hela EU. Syftet är en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter utan att det fria flödet av uppgifter inom Europa hindras. Den nya bestämmelsen om persongiftsansvarig enligt 20 b § är en obligatorisk uppgift. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, artikel 3 i GDPR. Normalt är det den juridiska person (i detta fall Patent- och registreringsverket) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. En juridisk person eller en myndighet är personuppgiftsansvarig även om verksamheten bedrivs i filialer eller andra organisatoriska enheter. De borttagna bestämmelserna 20 e och f i förordningen avsåg dels rättelse och skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt mönsterskyddsförordningen, del rätten att överklaga beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).Kommentaren genomgången per 1 april 2018 SFS 2017:1059 – Regeringen föreskriver att 20 d, 29 och 30 §§ mönsterskyddförordningen (1970:486) ska ha följande lydelse.Registreringsansökan och diarium1 §1 §Ansökan om registrering av mönster inges till patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).2 §2 § Ansökan om registrering av mönster skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor. Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,uppgift om den produkt eller de produkter som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om den klass enligt Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönsterJfr Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) 1970:64. till vilken produkten skall hänföras enligt sökanden,när registrering söks av flera gemensamt, uppgift om huruvida någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten,uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § mönsterskyddslagen (1970:485) begärs samt uppgift om var och när den tidigare ansökan har gjorts,uppgift om huruvida sökanden begär att handling som visar mönstret skall hållas hemlig,uppgift om hur många femårsperioder ansökan avser, om sökanden enligt 24 § mönsterskyddslagen ansöker om registrering för flera femårsperioder, uppgift om vilka bilagor som bifogas ansökningshandlingen. Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas a) bildmaterial som visar mönstret, b) om sökanden företräds av ombud, fullmakt för ombudet,c) om mönstret skapats av annan än sökanden, handling som styrker sökandens rätt till mönstret. Med ansökningen skall i 29 § angivna ansöknings- och tilläggsavgifter ges in. F (2002:572). 3 §3 §Ansökningshandling och bilagor skall vara skrivna på svenska, danska eller norska. Registreringsmyndigheten kan dock för visst fall bestämma att produktuppgiften skall skrivas på svenska.Är ingiven handling skriven på annat språk än som gäller enligt första stycket första punkten, skall översättning ges in, om registreringsmyndigheten begär det. F (2002:572). 4 §4 § Bildmaterial som visar mönstret skall ges in i det antal exemplar som registreringsmyndigheten bestämmer och i format som inte överstiger A 4 (21 x 29,7 cm). Är formatet mindre än A 4, skall ett exemplar vara monterat på vitt papper i format A 4. Bildmaterialet skall vara lämpat för reproduktion i svart-vitt i annan storlek. Om sökanden ger in en modell av mönstret, skall den vara av hållbart material och får inte överstiga 40 centimeter på någon led eller väga mer än 4 kilogram. Ett föremål som kan förskämmas eller är farligt får inte ges in som modell.Omfattar en ansökan flera mönster, skall särskilt bildmaterial ges in för varje mönster. Vid sådan ansökan skall bilder och, i förekommande fall, modeller vara tydligt märkta med fortlöpande nummer. F (2002:572). 5 §5 § Upphävd g. F (2002:572). 6 §6 §Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna ansökningar om registrering av mönster. Diariet är tillgängligt för allmänheten.I diariet antecknas för varje ansökanansökningens ingivningsdag och diarienummer,dag då bildmaterial eller modell som visar mönstret först gavs in, om den dagen inte sammanfaller med ingivningsdagen,produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och klass till vilken mönstret skall hänföras enligt sökanden,sökandens namn, hemvist och adress,om sökanden företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan har gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,uppgift om sista giltighetsdag för den begärda skyddsperioden,om sökanden begärt att handling som visar mönstret skall hållas hemlig,modell som givits in, skrivelser som lämnats in och avgifter som betalats i ärendet,beslut som fattats i ärendet,uppskov som enligt 28 f § meddelats i ett invändningsärende. F (2002:572). 7 §7 §Anmäles att mönster som sökts registrerat övergått till annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.8 §8 § Upphävd g. F (2002:572). 9 §9 § Upphävd g. F (2002:572). 10 §10 § Upphävd g. F (2002:572). 11 §11 § Upphävd g. F (2002:572). Delning 12 §12 §Omfattar en ansökan flera mönster kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar, vilka skall anses gjorda samtidigt med den ursprungliga ansökan.Handläggning av registreringsansökan13 §13 §Vid prövning enligt 14 § mönsterskyddslagen (1970:485) beaktar registreringsmyndigheten allt som myndigheten har kännedom om. Undersökning enligt 14 § mönsterskyddslagen av om hinder mot registrering föreligger sker i den omfattning som föranleds av mönstrets innehåll och i den utsträckning det kan ske utan att behandlingen av ansökan väsentligt fördröjs. F (2002:572). 14 §14 § Upphävd g. F (2002:572). 15 §15 § Upphävd g. F (2002:572). 16 §16 § Upphävd g. F (2002:572). 17 §17 § Upphävd g. F (2002:572). 18 §18 § Upphävd g. F (2002:572). 19 §19 § Upphävd g. F (2002:572). Mönsterregistret m.m.20 §20 §Det register som avses i 18 § mönsterskyddslagen (1970:485), mönsterregistret, förs av registreringsmyndigheten.Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren skall hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. F (2002:572). 20 a §20 a §Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren. I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter föraffärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,fullgörande av åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, ellerverksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning ocha) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, ellerc) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. F (2001:776). 20 b §20 b §Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i mönsterregistret och i det diarium som avses i 6 §. F (2018:376). 20 c §20 c §Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. F (2001:776). 20 d §20 d §Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 20 a § medge direktåtkomst till mönsterregistret och det diarium som avses i 6 §. F (2017:1059). 20 e §20 e § Upphävd g. F (2018:376). 20 f §20 f § Upphävd g. F (2018:376). Förvaltningslagen (1986:223) inf. under FörvProc. 21 §21 §När mönster tas in i mönsterregistret, tilldelas det ett registernummer. Vid samregistrering tilldelas samtliga mönster ett gemensamt registernummer. Mönsterhavaren skall tillställas bevis om registreringen.Registret skall innehållaansökningens diarienummer och mönstrets registernummer,mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om mönsterhavaren företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,uppgift om den produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om den klass till vilken det hänförts,uppgift om den dag då registreringsansökningen gavs in eller enligt 13 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall anses gjord,då handling som visar mönstret blev allmänt tillgänglig,då mönstret registrerades och kungjordes,uppgift om registreringens sista giltighetsdag,uppgift om begärd prioritet med angivande av var den prioritetsgrundande ansökningen gjorts, dagen för denna ansökan samt ansökningens nummer,bildmaterial som visar mönstret,uppgift om huruvida modell givits in. F (2002:572). 22 §22 § Upphävd g. F (2002:572). 23 §23 § Upphävd g. F (2002:572). 24 §24 §Har någon till registreringsmyndigheten anmält, att han vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering eller om överföring av registrering, antecknas det i registret.När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till registreringsmyndigheten enligt 44 § mönsterskyddslagen (1970:485), antecknas det i registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret. F (2002:572). 25 §25 §Anteckning enligt 27 § mönsterskyddslagen (1970:485) skall ange rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för övergång eller upplåtelse. På begäran skall beträffande licens antecknas huruvida mönsterhavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats.Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i registret anmärkas att anteckning har begärts.Har mönsterrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret. Förordning (1981:1016). 26 §26 §Anmäler mönsterhavare enligt 33 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) att han avstår från mönsterrätten och är licens antecknad i registret, skall licenstagaren underrättas och skäligt rådrum beredas honom att tillvarataga sina intressen i ärendet, innan mönstret avföres ur registret. 27 §27 §Kungörelse om förnyelse skall innehålla uppgift om mönstrets registernummer, förnyelseperiodens begynnelse- och slutdag samt mönsterhavarens namn och adress. F (2002:572). 28 §28 § Har registrering upphört att gälla, skall myndigheten avföra mönstret ur registret. Har mönster avförts ur registret eller har registrering blivit överförd på annan genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten utfärda kungörelse därom.Kungörelse om registreringRubriken införd g. F 2002:572. 28 a §28 a §Kungörelse om registrering enligt 18 § första stycket mönsterskyddslagen (1970:485) skall innehållaansökningens diarienummer och registreringsnummer,mönsterhavarens namn, hemvist och adress samt, om innehavaren företräds av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,formgivarens namn och adress,uppgift om produkt som mönstret är avsett att användas på eller ingå i och om klass till vilken mönstret hänförts,uppgift om dag då ansökningen gavs in eller enligt 13 § första stycket mönsterskyddslagen skall anses gjord,uppgift om begärd prioritet samt om var åberopad tidigare ansökan gjorts, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,bildmaterial som visar mönstret,uppgift om huruvida modell ingivits,uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg,uppgift om sista giltighetsdagen för registreringen. F (2002:572). Invändningsförfarande Rubriken införd g. F 2002:572. 28 b §28 b §Invändning mot registrering samt senare skrivelser från mönsterhavare och invändare skall tillsammans med bilagor ges in till registreringsmyndigheten i tre exemplar.När invändning görs, skall grunderna för invändningen anges. F (2002:572). 28 c §28 c §Om invändaren företräds av ombud, skall fullmakt för ombudet ges in. F (2002:572). 28 d §28 d §Mönsterhavaren skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser från invändare.Om mönsterhavaren kommer in med yttrande över invändningen, beslutar registreringsmyndigheten om ytterligare skriftväxling krävs i ärendet. F (2002:572). 28 e §28 e §Om det under prövningen av registreringsansökningen kommer in en skrivelse av betydelse för prövningen till registreringsmyndigheten, skall sökanden underrättas om det. Har någon sänt in en sådan skrivelse innan registreringen har kungjorts skall registreringsmyndigheten, om det inte är fråga om bättre rätt till mönstret, göra denne uppmärksam på möjligheten att göra invändning. F (2002:572). 28 f §28 f §Om en framställd invändning grundas på 4 § 3 mönsterskyddslagen (1970:485) får registreringsmyndigheten skjuta upp behandlingen av invändningsärendet till dess att mönstret med den tidigare ansöknings- eller prioritetsdagen blir allmänt tillgängligt. F (2002:572). 28 g §28 g §Registreringsmyndighetens beslut i ett invändningsärende skall kungöras. Om beslutet innebär att registreringen hävs delvis skall mönstret i den ändrade formen framgå av kungörelsen. F (2002:572). Avgifter 29 §29 §Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av mönster ska betalas med följande belopp.
1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) för den första femårsperioden  
 
a) om ansökan görs elektroniskt 
2 000 kr 
b) om ansökan görs på annat sätt 
2 500 kr 
2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver den första, om ansökan avser registrering för flera femårsperioder 
2 200 kr 
3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen 
 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 
200 kr 
4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen 
500 kr 
Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift, betalas även för varje femårsperiod utöver den första.För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1 a ska ansökan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver. F (2017:1059). 30 §30 §Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska betalas med följande belopp.
1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) per femårsperiod 
 
a) om ansökan görs elektroniskt 
2 500 kr 
b) om ansökan görs på annat sätt 
3 000 kr 
2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan om förnyelse 
 
a) klassavgift för varje klass till vilket mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande registreringsperiod 
500 kr 
3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller licens 
900 kr 
För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1 a ska ansökan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver. F (2017:1059). 30 a §30 a §I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivningEGT L 3, 5.1.2002, s. 1 (Celex 32002R0006). ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.
1. Ansökan om gemenskapsformgivning enligt artikel 35.2 i rådets förordning 
500 kr 
2. Intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning  
1 200 kr 
F (2009:1576). 31 §31 §Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller som erlagts med otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.Övriga bestämmelser32 §32 § Mönster indelas i klasser enligt Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av internationell klassificering för mönster. Klassindelningen skall hållas tillgänglig hos registreringsmyndigheten. F (2002:572). 33 §33 §Kungörelser i mönsterskyddsärenden införes i en av registreringsmyndigheten utgiven publikation.34 §34 §Modell som har givits in till registreringsmyndigheten enligt 10 § tredje stycket mönsterskyddslagen (1970:485) förvaras hos myndigheten till dess fem år förflutit efter det att registreringen upphört att gälla. Har mönsterhavaren vid femårsperiodens utgång inte begärt att få tillbaka modellen, får registreringsmyndigheten förstöra den. F (2002:572). 35 §35 § Upphävd g. F (2002:572). 36 §36 §Talan som grundas på någon av bestämmelserna i 4 § 1 eller 2 mönsterskyddslagen (1970:485) förs av åklagare. F (2002:572). 37 §37 § När dom eller slutligt beslut i mål som avses i 16, 31–32, 35–38 eller 41 § mönsterskyddslagen (1970:485) vunnit laga kraft, skall domstolen, så snart det kan ske, underrätta registreringsmyndigheten. F (2002:572). 38 §38 §Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om registreringsansökan och handläggningen av den, om ärende rörande registrerat mönster, om mönsterregistret samt om kungörelser i mönsterskyddsärenden. F (2002:572). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1970:486 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 okt. 1970. 1975:610 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1975. 1981:1016 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982. Vad som sägs om kvarstad i 25 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 1990:808 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1990. 1991:1202 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1991. 2001:295 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001. 2001:776 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001. 2002:572 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.2. De nya bestämmelserna skall tillämpas även på mönster som är registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som föreskrivs nedan. 2004:1165 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2009:1576 Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010. 2017:1059 Denna förordning träder i kraft d. 14 febr. 2018. 2018:376 Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018. Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av 12 dec. 2001 om gemenskapsformgivning.