Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar

1 §

Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar äger motsvarande tillämpning i fråga om mellanstatlig organisations vapen, flagga, emblem, benämning eller förkortning för benämning i den utsträckning som framgår av bilaga till denna förordning.
Avbildning av vapen, flagga eller emblem skall av patent- och registreringsverket publiceras i verkets registreringstidning för varumärken.

2 §

Fråga om sådant tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas
  • 1. av Patent- och registreringsverket såvitt gäller statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning, som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret eller kännetecknet en officiell karaktär, eller beteckning som lätt kan förväxlas med de nu angivna,
  • 2. av vederbörande länsstyrelse såvitt gäller landskaps-, läns-, härads- eller därmed jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen, och
  • 3. av fullmäktige i vederbörande kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer såvitt gäller annat kommunalt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant vapen.
Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Före avgörande av ärende om landskapsvapen skall samråd äga rum med annan länsstyrelse som ärendet rör. SFS 1994:408

3 §

En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla
  • 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
  • 2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
  • 3. uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
  • 4. de skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.
Till ansökan ska det bifogas en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet i minst tre exemplar. SFS 2018:1806

4 §

På begäran av myndighet som prövar ansökan enligt denna förordning skall riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får ej bifallas utan att sådant yttrande har inhämtats, om icke ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.
För yttrande som avses i första stycket skall den som har ansökt om tillstånd erlägga en avgift på 600 kronor till riksarkivet. Avgiften skall erläggas i förskott inom viss av riksarkivet förelagd tid vid påföljd att ansökningen annars anses förfallen.
Riksarkivet skall erhålla avskrift av beslut rörande ansökan, över vilken riksarkivet yttrat sig. SFS 1983:265

5 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 § 1. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9 – 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 skall tillämpas. SFS 1994:408

5a §

Patent- och registreringsverkets samt länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. SFS 1998:1141

SFS 1976:100

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976.

SFS 1997:89

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

SFS 1998:1141

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2009:50

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

SFS 2018:1806

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2019:167

Förordning 1976:100 upphävd genom SFS 2019:167.