Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:520 Utkom från trycket den 20 juni 2007Förordning om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193);utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver i fråga om internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) dels att 2, 7, 12 och 18 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 29 §, samt närmast före 29 § en ny rubrik av följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1995:1275. Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas påverk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen),verk som först har getts ut i ett annat unionsland än Sverige,verk som först har getts ut i ett land utanför unionen och därefter inom trettio dagar i ett unionsland,filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige,byggnadsverk som är uppförda i ett annat unionsland än Sverige, ochverk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är uppförd i ett annat unionsland än Sverige eller som på något annat sätt är fast förenade med marken i ett sådant land.Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte något annat visas.Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat unionsland än Sverige, om det andra unionslandet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen.7 §7 § Senaste lydelse 1995:1275. Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas påverk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till Världskonventionen om upphovsrätt i dess ursprungliga lydelse eller den ändrade lydelse som den fick i Paris den 24 juli 1971,verk av den som har hemvist i ett land som avses i 1, om landet genom sin lagstiftning likställer honom eller henne med sina egna medborgare när det gäller tillämpningen av Världskonventionen,verk av statslösa eller flyktingar som har sin vanliga vistelseort i ett land som är anslutet till tilläggsprotokoll 1 till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse, ochverk som först har getts ut i ett land som är anslutet till konventionen i dess ursprungliga eller ändrade lydelse.Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen.12 §12 § Senaste lydelse 1995:1275. Bestämmelserna om upphovsrätt och rätt till fotografisk bild i upphovsrättslagen skall tillämpas påverk och fotografiska bilder som först har getts ut av Förenta nationerna, något av Förenta nationernas fackorgan eller Organisationen av amerikanska stater, ochoutgivna verk och fotografiska bilder som någon av dessa organisationer får ge ut.Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 26 n-26 p och 44 a §§ upphovsrättslagen.18 §18 § Senaste lydelse 1995:1275. Bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige som är anslutet till Världshandelsorganisationen och därmed har godkänt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (ett WTO-land).Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall tillämpas på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett WTO-land, om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.Vad som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovsrättslagen.Kompletterande bestämmelser om ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)29 §29 §Bestämmelserna i 26 n-26 p §§ upphovsrättslagen skall, utöver vad som i övrigt gäller enligt denna förordning, tillämpas på verk av den som är medborgare i ett annat land än Sverige, om det andra landet har genomfört en sådan ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och ger svenska rättighetshavare rätt till ersättning enligt denna.Bestämmelserna skall inte tillämpas om skyddstiden för verket har löpt ut i rättighetshavarens hemland.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMalin Bonthron(Justitiedepartementet)