Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2007:1437 Utkom från trycket den 9 januari 2008Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;utfärdad den 13 december 2007.Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfondFörordningen omtryckt 1979:394. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2006:1444. Till fonden överförs av statsmedel1 krona och 26 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original,5 kronor och 4 öre för varje referensexemplar av sådant verk,63 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och2 kronor och 52 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.Överföringen sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.Första stycket ska tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.6 §6 § Senaste lydelse 2006:1444. Författarpenning lämnas med 76 öre för varje hemlån och 3 kronor och 4 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.Översättarpenning lämnas med 38 öre för varje hemlån och 1 krona och 52 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 520 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 152 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 152 000 kronor men inte 182 400 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 182 400 kronor.Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av första-femte styckena.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHKnut Weibull(Kulturdepartementet)