Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1416 Utkom från trycket den 30 december 2008Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;utfärdad den 18 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130. föreskrivs att 16 och 26 e §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.16 §16 § Senaste lydelse 2005:359. De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, ellerför användning i läsapparater.Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exemplar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten finns i 42 d §.Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf harde statliga och kommunala arkivmyndigheterna,de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna, ochfolkbiblioteken.Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än de som anges i tredje stycket ska ha rätt till exemplarframställning enligt denna paragraf.26 e §26 e § Senaste lydelse 2000:665. Ett radio- eller televisionsföretag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görsför användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid,för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll, ellerför att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändningsverksamheten.Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket.En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i ljudradio- och televisionsutsändningar får återge utsändningar i den omfattning som motiveras av ändamålet med tillsynen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKChristine Lager(Justitiedepartementet)