Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:50 Utkom från trycket den 17 februariFörordning om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar;utfärdad den 5 februari 2009.Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 1997:89. Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 § förordningen
Organisation
Förordnandet i 1 § förordningen avser organisationens
Anmärkning
Inom parantes anges organisationens benämning på annat språk i de fall då svensk benämning inte är skyddad.
flagga och/eller emblem
benämning och/eller förkortning
 
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers Association) 
 
 
Afrikanska unionen (African Union) 
 
Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy Common Organization) 
 
Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle) 
 
 
Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization) 
 
Andinska gemenskapen (Andean Community) 
 
 
Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communication Organization) 
 
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal) 
 
Beneluxländernas byrå för mönster och modeller (Bureau Benelux des Dessins ou Modèles) 
 
Beneluxländernas immaterialrättsbyrå (Benelux Office for Intellectual Property) 
 
Beneluxländernas immaterialrättsorganisation (Benelux Organisation for Intellectual Property) 
 
Beneluxländernas varumärkesbyrå (Bureau Benelux des Marques) 
 
Bioversity International (Bioversity International) 
 
Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African States) 
 
De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) 
 
Den förberedande kommissionen vid organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) 
 
Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Asia-Pacific Economic Cooperation) 
 
Eurasiska patentorganisationen (Eurasian Patent Organization) 
 
 
Eureka (Eureka) 
 
Europarådet (Council of Europe) 
 
 
Europeiska arbetsmiljöbyrån 
 
Europeiska atomenergigemenskapen (European Atomic Energy Community) 
 
Europeiska centralbanken 
 
Europeiska ekonomiska gemenskapen (European Economic Community) 
 
 
Europeiska frihandelssammanslutningen 
 
Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA Court) 
 
 
Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (European Free Trade Association Surveillance Authority) 
 
Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European Communities) 
 
 
Europeiska investeringsbanken 
 
Europeiska investeringsfonden 
 
Europeiska kol- och stålgemenskapen (European Coal and Steel Community) 
 
 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
 
Europeiska miljöbyrån 
 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 
 
Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatoriet 
 
Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research) 
 
Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst 
 
Europeiska patentorganisationen (European Patent Organization) 
 
Europeiska patentverket (European Patent Office) 
 
Europeiska post- och telekonferensen (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) 
 
Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (GALILEO Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation) 
 
 
Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency) 
 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
 
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar 
 
Förenta nationernas barnfond (United Nations Children's Fund) 
 
Förenta nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund) 
 
Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees) 
 
Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS) 
 
Förenta nationernas Global Compact (The Global Compact) 
 
Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa) 
 
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
 
Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme) 
 
Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
 
Gemensamma fonden för råvaror (Common Fund for Commodities) 
 
Gemensamma organisationen för samarbete om försvarsmateriel (Organisation for Joint Armament Cooperation) 
 
Gemenskapens växtsortsmyndighet 
 
Handels- och utvecklingsbanken för Svartahavsområdet (Black Sea Trade and Development Bank) 
 
Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) 
 
Interamerikanska investeringsbolaget (Inter-American Investment Corporation) 
 
Interamerikanska utvecklingsbanken (Inter-American Development Bank) 
 
 
Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization) 
 
Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency) 
 
Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court) 
 
Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights and Measures) 
 
Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization) 
 
Internationella energiorganet (International Energy Agency) 
 
Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation) 
 
Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission) 
 
 
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law) 
 
Internationella investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency) 
 
 
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development) 
 
Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization) 
 
Internationella migrationsorganisationen (International Organization for Migration) 
 
Internationella olivoljerådet (International Olive Oil Council) 
 
Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (International Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry) 
 
Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization) 
 
Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization) 
 
Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements) 
 
Internationella rådet för vin och vinodling (Office International de la Vigne et du Vin) 
 
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) 
Förkortningen IMO skyddas dock inte i förhållande till varumärkesrättigheter som registrerades före den 24 oktober 1982 
Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization) 
 
Internationella teleunionen (International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation (Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering (Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector) 
De särskilda sektorerna är inte skyddade med avseende på flagga och/eller emblem 
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties) 
 
 
Internationella utställningsbyrån (Bureau International des Expositions) 
 
 
Internationella utvecklingsfonden (International Development Association) 
 
Internationella valutafonden (International Monetary Fund) 
 
Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Center) 
 
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken) (International Bank for Reconstruction and Development) 
 
Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union) 
 
Karibiska gemenskapen (Caribbean Community) 
 
Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control of Interpol's Files) 
 
Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs)) 
 
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) 
 
Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 
 
Konventionen om skydd för Alperna (Alpkonventionen) (Convention sur la Protection des Alpes) 
 
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 
 
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971)) 
 
Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (Latin-American Free Trade Association) 
 
 
Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association) 
 
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics) 
 
Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization) 
 
Nordiska investeringsbanken 
 
Nordiska ministerrådet (Nordic Council of Ministers) 
 
 
Nya partnerskapet för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa's Development) 
 
OECD:s kärnenergibyrå (OECD Nuclear Energy Agency) 
 
OPEC-fonden för internationell utveckling (The OPEC Fund for International Development) 
 
Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization) 
 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
 
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) 
 
Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa) 
 
 
Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
 
 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe) 
 
Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation) 
 
Panamerikanska hälsoorganisationen (Pan American Health Organization) 
 
Postunionen mellan Amerika, Spanien och Portugal (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal) 
 
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) 
 
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic Assistance) 
 
Samväldessekretariatet (Commonwealth) 
 
 
Stillahavsgemenskapen (Pacific Community) 
 
Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Co-operation) 
 
Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation) 
 
Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations) 
 
Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) 
 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization) 
 
Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme) 
 
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization) 
 
Världsorganisationen för djurens hälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/International Office of Epizootics) 
 
Världspostföreningen (Universal Postal Union) 
 
Världstullorganisationen (World Customs Organization) 
 
Världsturismorganisationen (World Tourism Organization) 
 
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)