Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:116 Utkom från trycket den 10 mars 2009Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644);utfärdad den 26 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048). att 68 § varumärkeslagen (1960:644) ska ha följande lydelse.68 §68 § Senaste lydelse 2009:110. Bestämmelserna i 37 b–41 h §§ ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer avrådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedelEUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).,rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedelEUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).,rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdryckerEGT L 60, 12.6.1989, s. 1 (Celex 31989R1576).,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).,rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vinEGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493)., ellerrådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479)..Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHChristine Lager(Justitiedepartementet)