Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:403 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 8 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 1980:171. Den som till följd av bestämmelserna i denna lag får kännedom om en uppfinning får inte utnyttja vad han eller hon sålunda har fått veta eller obehörigen röja något därom.I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).I fall som avses i första stycket ska inte följa ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)