Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:406 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 26 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.26 §26 § Senaste lydelse 2000:92. Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförsinför myndigheter,i statliga eller kommunala representationer,vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter ellervid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Vid tillämpning av första stycket gälleratt skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och liknande får återges endast i samband med en redogörelse för det mål eller ärende i vilket de förekommit och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen,att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden ochatt det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i första stycket 4 inte får återges i ljudradio eller television med stöd av den bestämmelsen.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKChristine Lager(Justitiedepartementet)