Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

26 §

2 Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs
  • 1. inför myndigheter,
  • 2. i statliga eller kommunala representationer,
  • 3. vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter eller
  • 4. vid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.
Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Vid tillämpning av första stycket gäller
  • 1. att skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och liknande får återges endast i samband med en redogörelse för det mål eller ärende i vilket de förekommit och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen,
  • 2. att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden och
  • 3. att det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i första stycket 4 inte får återges i ljudradio eller television med stöd av den bestämmelsen.

SFS 2009:406

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKChristine Lager(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.
Senaste lydelse 2000:92.