Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1154 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver att 24, 27 och 28 §§ varumärkesförordningen (1960:648) ska ha följande lydelse.24 §24 § Senaste lydelse 2005:241. Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas med nedanstående belopp.
Slag av ärende
kronor
Elektronisk ansökan om registrering 
 
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke 
1 500 
b) för skydd i en klass av kollektivmärke 
1 500 
c) för varje klass utöver den första 
700 
Annan ansökan om registrering 
 
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke 
1 900 
b) för skydd i en klass av kollektivmärke 
1 900 
c) för varje klass utöver den första 
900 
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan 
1 500 
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering 
1 500 
Ansökan om förnyelse 
 
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke 
1 600 
b) för skydd i en klass av kollektivmärke 
1 600 
c) för varje klass utöver den första 
800 
Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass 
150 
Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning av innehav 
900 
Ansökan om anteckning av licens 
900 
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke 
700 
Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagen 
1 600 
27 §27 § Senaste lydelse 2003:567. I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.
Slag av ärende
kronor
Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 25.1 b i rådets förordning 
500 
Ansökan om registrering som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 109 och 110 i rådets förordning 
 
a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke 
1 900 
b) för skydd i en klass av kollektivmärke 
1 900 
c) för varje klass utöver den första 
900 
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan 
1 400 
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering 
1 400 
Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning 
1 200 
28 §28 § Senaste lydelse 1996:136. Patent- och registreringsverket får utarbeta sådana granskningsrapporter som avses i artikel 39.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)