Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1155 Utkom från trycket den 1 december 2009Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);utfärdad den 19 november 2009.Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:837)Kungörelsen omtryckt 1991:1331. dels att bilagan till kungörelsen ska ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 29 §, med följande lydelse.29 §29 § Tidigare 29 § upphävd genom 2007:519. Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon har sökt patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska redovisa vad den myndigheten har upplyst honom eller henne i fråga om uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt. Patentverket får förelägga sökanden att ge in en bestyrkt avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om att något besked inte har lämnats i sådant avseende.BilagaSenaste lydelse 2007:519. Avgiftslista Avdelning A
 
Kronor
 
 
Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § patentlagen: 
 
Grundavgift för offentliggörande 
1 400 
– tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter publiceringsformat) 
175 
– tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter ingivningsdagen för ansökan, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift har betalats 
150 
Avgift för ändring av översättning som getts in enligt 60 § 
900 
Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen 
1 000 
Avgift enligt 88 § första stycket eller 91 § andra stycket patentlagen 
500 
Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 
500 
Avdelning B Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp
År
Kronor
300 
400 
500 
900 
1 200 
1 500 
1 700 
2 000 
2 300 
10 
2 600 
11 
2 900 
12 
3 200 
13 
3 500 
14 
3 800 
15 
4 100 
16 
4 400 
17 
4 700 
18 
5 000 
19 
5 300 
20 
5 600 
En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 procent. Avdelning C I ärenden om meddelat patent utgår följande avgifter
 
Kronor
Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen 
1 000 
Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen 
500 
Ansökan om anteckning  
 
av ny eller ändrad innehavare 
500 
av licens 
500 
av adressändring 
500 
Ansökan om begränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen 
8 500 
 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.2. Föreskrifterna i avdelning B i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)