Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1420 Utkom från trycket den 14 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193);utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:675) om ändring i förordningen (2008:851) om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) ska ha följande lydelse.Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMalin Bonthron(Justitiedepartementet)