Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1576 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriver i fråga om mönsterskyddsförordningen (1970:486)Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:610. dels att rubriken närmast före 30 a § ska utgå, dels att 29–30 a §§ ska ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 2002:572. Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av mönster ska betalas med följande belopp.
1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) för den första femårsperioden 
1 900 kr 
2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver den första, om ansökan avser registrering för flera femårsperioder 
2 500 kr 
3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen 
 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 
200 kr 
4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen 
500 kr 
Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift, betalas även för varje femårsperiod utöver den första.30 §30 § Senaste lydelse 2001:295. Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska betalas med följande belopp.
1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) per femårsperiod 
2 500 kr 
2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan om förnyelse 
 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande registreringsperiod 
500 kr 
3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller licens 
900 kr 
30 a §30 a § Senaste lydelse 2004:1165. I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivningEGT L 3, 5.1.2002, s. 1 (Celex 32002R0006). ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.
1. Ansökan om gemenskapsformgivning enligt artikel 35.2 i rådets förordning 
500 kr 
2. Intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning 
1 200 kr 
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONMargareta Gårdmark Nylén(Näringsdepartementet)