Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:711 Utkom från trycket den 30 juni 2010Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212);utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 4 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 1996:865. När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningenska göras med företagets egen utrustning, får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas, får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde, får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, och får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMalin Bonthron(Justitiedepartementet)