Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1392 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:181 och 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31. föreskrivs att 2 och 17 §§ lagen (1977:729) om PatentbesvärsrättenSenaste lydelse av lagens rubrik 1998:383. ska ha följande lydelse.2 §2 §I Patentbesvärsrätten finns patenträttsråd. De ska vara tekniskt kunniga eller lagfarna. Ett av de lagfarna patenträttsråden ska vara domstolens ordförande.I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i Patentbesvärsrätten.17 §17 § Senaste lydelse 1998:383. I fråga om överklagande av ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670), lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden samt i växtförädlarrättslagen (1997:306).Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten harogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,avvisat ombud eller biträde,utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35–37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)