Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1407 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:24, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31. föreskrivs att 3 § lagen (1977:729) om PatentbesvärsrättenSenaste lydelse av lagens rubrik 1998:383. ska ha följande lydelse.3 §3 §Patentbesvärsrätten är delad i avdelningar.Patentbesvärsrättens ordförande är ordförande på en avdelning. Ett av de övriga patenträttsråden är ordförande på annan avdelning. För varje avdelning finns också ett patenträttsråd som är vice ordförande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)