Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:455 Utkom från trycket den 17 maj 2011Lag om ändring i firmalagen (1974:156);utfärdad den 5 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234. föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) ska ha följande lydelse.27 §27 § Senaste lydelse 2003:845. Sveriges riksbank, Svenska Skeppshypotekskassan samt annan inrättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har ensamrätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONMalin Bonthron(Justitiedepartementet)