Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:600 Utkom från trycket den 10 juni 2011Förordning om ändring i växtförädlarrättsförordningen (1997:383);utfärdad den 26 maj 2011.Regeringen föreskriver att 2 § växtförädlarrättsförordningen (1997:383) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2002:1174. En ansökan om registrering av en växtsort ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla, förutom det som anges i 5 kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306),sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn och adress, förädlarens namn och adress, förädlarens preliminära beteckning på sorten, uppgift om huruvida skydd för sorten sökts i en annan stat samt uppgift om den då föreslagna eller godtagna sortbenämningen och vad myndigheten i den staten delgett sökanden med anledning av ansökan, uppgift om huruvida det begärs prioritet enligt 3 kap. 6 § växtförädlarrättslagen och om var och när den ansökan gjordes som åberopas som stöd för begäran om prioritet, ochuppgift om huruvida sorten är resultatet av en genetisk modifiering enligt 13 kap. miljöbalken. Om sökanden företräds av ombud, ska fullmakt för ombudet ges in samtidigt med ansökan. Om den föreslagna sortbenämningen kan förväxlas med ett sådant varumärke för växtsortmaterial eller andra liknande varor för vilket sökanden har skydd, ska det tillsammans med ansökan ges in ett bevis från vederbörande myndighet för registrering av varumärken att varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller, om varumärket inte är registrerat, en förklaring från sökanden att han eller hon avstår från den rätt han eller hon har till märket enligt varumärkeslagen (2010:1877).Samtidigt med att ansökan görs ska ansökningsavgiften betalas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Landsbygdsdepartementet)