Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:848 Utkom från trycket den 30 juni 2011Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;utfärdad den 16 juni 2011.Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfondFörordningen omtryckt 1979:394.Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2009:1572. Till fonden överförs av statsmedel1 krona och 33 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original,5 kronor och 32 öre för varje referensexemplar av sådant verk,66,5 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och2 kronor och 66 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.6 §6 § Senaste lydelse 2009:1572. Författarpenning lämnas med 80 öre för varje hemlån och 3 kronor och 20 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.Översättarpenning lämnas med 40 öre för varje hemlån och 1 krona och 60 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 600 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 160 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 160 000 kronor men inte 192 000 och med 90 procent till den del den överstiger 192 000 kronor.Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av förstafemte styckena.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)