Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:1236 Utkom från trycket den 9 december 2011Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;utfärdad den 1 december 2011.Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfondFörordningen omtryckt 1979:394.Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2011:848. Till fonden överförs av statsmedel1 krona och 35 öre för varje hemlån från bibliotek av ett litterärt verk i original,5 kronor och 40 öre för varje referensexemplar av ett sådant verk,67,5 öre för varje hemlån av ett litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och2 kronor och 70 öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.Överföringen görs varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.6 §6 § Senaste lydelse 2011:848. Författarpenning lämnas med 81 öre för varje hemlån och 3 kronor och 24 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.Översättarpenning lämnas med 40,5 öre för varje hemlån och 1 krona och 62 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 623 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 162 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 162 000 kronor men inte 194 400 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 194 400 kronor.Ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av förstafemte styckena.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)