Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:883 Utkom från trycket den 8 juli 2014Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212);utfärdad den 26 juni 2014.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5, Celex 32012L0028) samt rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 101, 10.4.2013, s. 51, Celex 32012L0028R(01)). i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212), dels att nuvarande 3–5 §§ ska betecknas 4–6 §§, dels att rubrikerna närmast före nuvarande 3–5 §§ ska sättas närmast före de nya 4–6 §§, dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 §, och närmast före 3 § en ny rubrik av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1994:194. I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).2 §2 § Senaste lydelse 1994:194. Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall närett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, ellerexemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.Användning av herrelösa verk3 §3 §En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter omresultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samtanvändarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.Patent- och registeringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter.Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 2014.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONAnders Olin(Justitiedepartementet)