Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 e § och rubriken närmast före 26 e § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

Särskilda bestämmelser om radio och tv

26 e §

2 Ett radio- eller tv-företag som har rätt att sända ut ett verk får ta upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs
  • 1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid,
  • 2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll, eller
  • 3. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändningsverksamheten.
Den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden är skyldig att spela in ett program som tillhandahålls i beställ-tv får framställa exemplar av verk som ingår i programmet, om det görs för att säkerställa bevisning om programmets innehåll eller för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över verksamheten.
Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt värde, får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket. Exemplar som avses i andra stycket får användas endast för de ändamål som anges där.
En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i ljudradio- och televisionsutsändningar och program som avses i andra stycket får återge verk som ingår i dessa i den omfattning som motiveras av ändamålet med tillsynen.

SFS 2015:661

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12.
Senaste lydelse 2008:1416.