Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:189 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar;utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs att 9 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 1992:125. Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)