Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:195 Utkom från trycket den 22 mars 2016Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar;utfärdad den 10 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159. föreskrivs i fråga om lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar dels att 14 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 24 §, av följande lydelse.14 §14 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Om ett beslut meddelas om att en uppfinning ska hållas hemlig, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom beslutet.Om ett beslut meddelas enligt 13 §, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den rätt till uppfinningen som beslutet avser och för den ytterligare skada som beslutet medför.24 §24 §Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)