Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 d § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

16 d §

2 Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk, i den ursprungliga lydelsen, ska registreras hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

SFS 2016:371

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.
Senaste lydelse 2014:884.