Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:376 Utkom från trycket den 3 maj 2016Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212);utfärdad den 21 april 2016.Regeringen föreskriver att 3 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2014:883. En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter omresultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samtanvändarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)