Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:594 Utkom från trycket den 13 juni 2016Förordning om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering;utfärdad den 2 juni 2016.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering ska ha följande lydelse.6 §6 §Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elektroniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift och vilka elektroniska underskrifter som får användas.Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt ska innehålla.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)