Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:729 Utkom från trycket den 21 juni 2016Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);utfärdad den 9 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)Kungörelsen omtryckt 1991:1331. dels att nuvarande 68 § ska betecknas 44 a §, dels att 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a och 59 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.38 a §38 a § Senaste lydelse 2001:774. Patentregistret innehåller uppgifter i fråga ompatent som har meddelats i Sverige,europeiska patent som har verkan i Sverige utan att ha enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket patentlagen (1967:837), ochtilläggsskydd och förlängd giltighetstid för tilläggsskydd som avses i 105 § patentlagen.39 §39 § Senaste lydelse 2007:519. I patentregistret antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1–14. Där antecknas även uppgifter omdagen då en invändning mot patentet kommit in, ochdagen då ett beslut meddelats om avslag på en invändning, om patentets upprätthållande i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av patentet.40 §40 § Senaste lydelse 2014:435. Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan och sökanden har gett in en översättning och betalat en avgift enligt 82 § första stycket patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret, antecknasdagen då det europeiska patentverket kungjorde beslutet,dagen då översättningen respektive avgiften kom in, ochi förekommande falla) uppgifter motsvarande de som anges i 31 §, ochb) uppgifter som anges i 44 § tredje stycket första meningen.Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in översättning och betalat avgift enligt 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent med verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.40 a §40 a §Om ett europeiskt patent som har förts in i registret enligt 40 § första stycket också har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket patentlagen (1967:837), ska Patentverket anteckna detta i registret tillsammans med en upplysning om innehållet i 82 a § samma lag.Om ett europeiskt patent som har kungjorts enligt 82 § femte stycket patentlagen också har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket samma lag, ska Patentverket kungöra detta tillsammans med en upplysning om innehållet i 82 a § samma lag.43 §43 §Om någon har anmält till Patentverket enligt 64 § patentlagen (1967:837) att han eller hon vill väcka eller har väckt talan om ogiltighet, överföring eller meddelande av tvångslicens, antecknas det i registret.När Patentverket har underrättats om en dom eller ett slutligt beslut enligt 70 § patentlagen, antecknas det i registret. Detsamma gäller i fråga om ett slutligt avgörande av den domstol som avses i 93 a § samma lag. När domen, beslutet eller avgörandet fått laga kraft, antecknas den huvudsakliga utgången i målet.Om Patentverket har förklarat att ett patent har upphört enligt 54 § patentlagen, antecknas det i registret.44 §44 §En anteckning om övergång eller licensupplåtelse enligt 44 § patentlagen (1967:837) ska innehålla uppgifter om rättsinnehavarens namn och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. En uppgift om begränsning av patenthavarens rätt att upplåta fler licenser antecknas på begäran. Om en fråga om anteckning om övergång eller licensupplåtelse inte omedelbart kan avgöras, ska det ändå anmärkas att en sådan anteckning har begärts.Om ett patent har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas detta efter anmälan.En registrering enligt 95 § första stycket patentlagen ska innehålla uppgifter om dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och panthavarens namn och adress. När en sådan ansökan görs i fråga om ett europeiskt patent som kan få eller har enhetlig verkan som avses i 80 § tredje stycket patentlagen, ska Patentverket informera panthavaren om innehållet i 94 och 94 a §§ samma lag.En anmälan om ändring i fråga om ombud antecknas i registret.Om Patentverket fått en underrättelse om överföring av deposition enligt 17 b § tredje stycket eller ett kvitto på ny deposition enligt 17 c § tredje stycket, görs en anteckning om överföringen eller den nya depositionen i registret.44 a §44 a § Senaste lydelse av tidigare 68 § 1997:42. I patentregistret antecknasuppgifter som har kungjorts enligta) artiklarna 9.2, 9.3, 11 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel,b) artiklarna 9.2, 11 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel, ochuppgifter om när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket patentlagen (1967:837).59 §59 § Senaste lydelse 2014:435. Patentverket för ett särskilt diarium över de europeiska patentansökningar beträffande vilka översättningar enligt 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till verket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.I diariet antecknas för varje ansökanansökans nummer vid det europeiska patentverket,sökandens namn och adress,ansökans fastställda ingivningsdag,uppfinnarens namn och adress,uppfinningens benämning,dagen då översättningen kom in till Patentverket, ochi förekommande falla) att den är en europeisk avdelad ansökan,b) dagen för Patentverkets kungörelse av översättningen,c) uppgifter i fråga om ombud, prioritet och pant enligt 7 § tredje stycket 4, 9 och 13, ochd) dagen då en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen kom in till Patentverket och dagen då den översättningen kungjordes av Patentverket enligt 82 § femte stycket samma lag.När en ansökan görs om registrering av ett avtal om pantsättning av en europeisk patentansökan, ska Patentverket informera panthavaren om innehållet i 94 och 94 a §§ patentlagen.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)