Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Utkom från trycket den 22 november 2016
utfärdad den 10 november 2016.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Samverkan och informationsutbyte

2 §

Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och Bolagsverket om vilka kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige.

3 §

Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 37, 38 och 41 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen.

4 §

Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrensverket.

Bemyndiganden

5 §

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om formen för en anmälan om registrering enligt 12 kap. 5 § första stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och om de uppgifter som ska lämnas i samband med en sådan anmälan.

Verket får också meddela föreskrifter om att den som omfattas av tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag ska lämna vissa ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.