Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrättFörarbeten2016:978Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen. Utkom från trycket den 22 november 2016utfärdad den 10 november 2016.Förordningens innehåll1 §1 §Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.Samverkan och informationsutbyte2 §2 §Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och Bolagsverket om vilka kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige.3 §3 §Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i enlighet med artiklarna 37, 38 och 41 i Europarlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen.4 §4 §Patent- och registreringsverket ska vid behov samråda med Konkurrensverket.Bemyndiganden5 §5 §Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om formen för en anmälan om registrering enligt 12 kap. 5 § första stycket lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och om de uppgifter som ska lämnas i samband med en sådan anmälan.Verket får också meddela föreskrifter om att den som omfattas av tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag ska lämna vissa ytterligare uppgifter som behövs för tillsynen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2016:978 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.