Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1017 Utkom från trycket den 29 november 2016Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);utfärdad den 17 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31. föreskrivs att 2 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består avnågot som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, ellernågot som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)