Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1063 Utkom från trycket den 2 december 2016Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;utfärdad den 17 november 2016.Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2015:752. För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersättning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2017 med följande belopp.
Landsting
Kronor per påbörjat vårddygn
Stockholms läns landsting 
3 762 
Södermanlands läns landsting 
2 562 
Östergötlands läns landsting 
2 346 
Jönköpings läns landsting 
2 891 
Kalmar läns landsting 
3 159 
Skåne läns landsting 
3 652 
Hallands läns landsting 
4 057 
Värmlands läns landsting 
2 419 
Örebro läns landsting 
 
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro 
2 553 
– för vårdplats på Karlskoga lasarett 
2 846 
– för vårdplats på Lindesbergs lasarett 
2 567 
Dalarnas läns landsting 
2 740 
Gävleborgs läns landsting 
2 552 
Västernorrlands läns landsting 
2 673 
Västerbottens läns landsting 
 
– för vårdplats på Lycksele lasarett 
3 081 
Norrbottens läns landsting 
2 978 
För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.4 §4 § Senaste lydelse 2015:752. Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso- och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år 2017, lämnas med5 042 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,3 638 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och4 277 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 638 kronor för varje vårddygn.För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som avser tidigare år.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)