Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:159 Utkom från trycket den 7 mars 2017Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);utfärdad den 23 februari 2017.Regeringen föreskriver att 25 d § patentkungörelsen (1967:838)Kungörelsen omtryckt 1991:1331. ska ha följande lydelse.25 d §25 d § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om Patentverket bifaller en framställning om prov enligt 22 § sjunde eller åttonde stycket patentlagen (1967:837), ska verket utfärda ett bevis om detta. Patentverket ska överlämna framställningen om prov och beviset till den institution där depositionen finns. Verket ska samtidigt skicka en kopia av framställningen och beviset till patentsökanden eller patenthavaren.Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)