Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:326 Utkom från trycket den 16 maj 2017Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212);utfärdad den 27 april 2017.Regeringen föreskriver i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212) dels att 4 § och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek”.Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättningSenaste lydelse 2005:362. 4 §4 § Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:883. När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen skaupphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär,exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, ochframställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.Om ett bibliotek eller en organisation sprider eller överför exemplar till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska upphovsmannen meddelas även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)