Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:488 Utkom från trycket den 7 juni 2017Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel;utfärdad den 24 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:155, bet. 2016/17:MJU21, rskr. 2016/17:280. föreskrivs att det i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska införas en ny paragraf, 3 a §, och närmast före 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.Föreskrifter om kravspecifikationer3 a §3 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)