Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:994 Utkom från trycket den 14 november 2017Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);utfärdad den 2 november 2017.Regeringen föreskriver att 7 kap. 8 § och 8 kap. 1 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.7 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2016:377. I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.
Slag av ärende 
kronor 
Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 139 och 140 i Europaparlamentets och rådets förordning 
 
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 
1 900 
b) för varje klass utöver den första 
900 
Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förordning 
1 200 
8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:377. Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 110.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 172.5 i Europaparlamentets och rådets förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)