Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1058 Utkom från trycket den 21 november 2017Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);utfärdad den 9 november 2017.Regeringen föreskriver att bilagan till patentkungörelsen (1967:838)Kungörelsen omtryckt 1991:1331. ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2014:435. Avgiftslista Avdelning A
 
Kronor
 
 
Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § samma lag: 
 
Grundavgift för offentliggörande 
2 500 
– tilläggsavgift för varje patentkrav som har tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om antalet krav därmed överstiger det antal som ansökningsavgift har betalats för 
150 
 
 
Avdelning B Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp
År
Kronor
1 400 
1 500 
1 700 
1 900 
2 100 
2 400 
2 700 
10 
3 000 
11 
3 400 
12 
3 800 
13 
4 200 
14 
4 600 
15 
5 000 
16 
5 400 
17 
5 800 
18 
6 200 
19 
6 600 
20 
7 000 
En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 procent. Avdelning D
 
Kronor
Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen 
10 000 
Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen 
6 000 
Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år 
20 000 
1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före den 14 februari 2018.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)