Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1059 Utkom från trycket den 21 november 2017Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 9 november 2017.Regeringen föreskriver att 20 d, 29 och 30 §§ mönsterskyddförordningen (1970:486)Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:610. ska ha följande lydelse.20 d §20 d § Senaste lydelse 2001:776. Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 20 a § medge direktåtkomst till mönsterregistret och det diarium som avses i 6 §.29 §29 § Senaste lydelse 2009:1576. Avgifter i ärenden som rör ansökan om registrering av mönster ska betalas med följande belopp.
1. Ansökningsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) för den första femårsperioden 
 
a) om ansökan görs elektroniskt 
2 000 kr 
b) om ansökan görs på annat sätt 
2 500 kr 
2. Ansökningsavgift för varje femårsperiod utöver den första, om ansökan avser registrering för flera femårsperioder 
2 200 kr 
3. Tilläggsavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen 
 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) kungörelseavgift för varje bild utöver den första 
200 kr 
4. Återupptagningsavgift enligt 14 § fjärde stycket mönsterskyddslagen 
500 kr 
Tilläggsavgift ska, utom när det gäller kungörelseavgift, betalas även för varje femårsperiod utöver den första.För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1 a ska ansökan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.30 §30 § Senaste lydelse 2009:1576. Avgifter i ärenden som rör registrerat mönster ska betalas med följande belopp.
1. Förnyelseavgift enligt 48 § mönsterskyddslagen (1970:485) per femårsperiod 
 
a) om ansökan görs elektroniskt 
2 500 kr 
b) om ansökan görs på annat sätt 
3 000 kr 
2. Tilläggsavgift enligt samma paragraf vid ansökan om förnyelse 
 
a) klassavgift för varje klass till vilken mönstret hänförs utöver den första 
500 kr 
b) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 
1 400 kr 
c) förvaringsavgift för varje modell 
800 kr 
d) om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande registreringsperiod 
500 kr 
3. Ansökan om anteckning av ny innehavare eller licens 
900 kr 
För att ansökningsavgiften ska beräknas enligt första stycket 1 a ska ansökan göras på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)