Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:736 Publicerad den 8 juni 2018Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrättUtfärdad den 31 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. föreskrivs att 5 kap. 6 § lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska ha följande lydelse.5 kap.6 §6 §Stämman får besluta att det organ som avses i 6 kap. 3 § ska besluta i frågor som anges i 5 § andra stycket 2–5.Första stycket gäller inte beslut om godkännande av en fusionsplan enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller om lån som avses i 16 kap. 7 § aktiebolagslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)